ČI 220101

Lastnosti in področja uporabe:

Strip off forte je visoko alkalno sredstvo za temeljito čiščenje in odstranjevanje talnih premazov ter čiščenje trdovratnih nečistoč na objektih. Uporablja se lahko na vseh površinah, ki so odporne na alkalije: PVC, guma, linolej in drugi umetni materiali, naravni in umetni kamen. Aktivne sestavine omogočajo hitro in enostavno, tudi odstranjevanje večplastnih premazov.

Pakiranje:

  • Kanister 5 L

Ključne lastnosti:

  • Učinkovit, hitro delujoč
  • Visoka omakalna moč
  • Prijeten vonj

Opozorila:

Pozor: H319  Povzroča hudo draženje oči. P264  Po uporabi temeljito umiti roke. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: < 5%: EDTA in njene soli, fosfonati; parfumi (Butylphenyl Methylpropional)

ghs07_w