ČI 220013

Lastnosti in področja uporabe:

Speedy professional de-ink je visoko učinkovito sredstvo za odstranjevanje madežev črnila, markerjev, žigov, svinčnikov, šmink, madežev barvic, dimnih oblok in drugih trdovratnih madežev iz miz, stolov, pisalnih miz, iz plastničnega laminata, pisarniške opreme.

Pakiranje:

  • Plastenka 750 ml z razpršilko

Ključne lastnosti:

  • Očisti globinsko
  • Površine so brez lis
  • Prijetnega vonja

Prednosti:

  • Čisti hitro in učinkovito
  • Odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
  • Enostavna uporaba

Opozorila: 

Pozor: H315  Povzroča draženje kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. EUH208  Vsebuje reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli; parfumi (Hexyl cinnamal, Citronellol, alpha-Isomethyl ionone), konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

ghs07_w