ČI 220073

Lastnosti in področja uporabe:

Perfect matic power je koncentrirano alkalno sredstvo za odstranjevanje zapečenih in zažganih ostankov hrane, ročno čiščenje pečic, žarov in konvektomatov, odlično tudi za odstranjevanje vseh vrst maščobnih nečistoč iz vseh vodoodpornih površin, ki so odporne na alkalije.

Pakiranje:

  • Plastenka 1L
  • Kanister 5 L

Ključne lastnosti:

  • Čisti učinkovito
  • Nizko peneče
  • pH alkalno

Prednosti:

  • Odlično odstrani debele obloge
  • Preprečuje prehitro ponovno nalaganje umazanije

Opozorila: 

Vsebuje: natrijev hidroksid
Nevarno: H290  Lahko je jedko za kovine. H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. EUH208  Vsebuje reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv. P260  Ne vdihavati meglice/hlapov. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, fosfonati; konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

ghs07_w