ČI 220232

Lastnosti in področja uporabe:

Intensive boy je učinkovit profesionalen detergent za ročno pomivanje posode in kozarcev, razvit posebej za odstranjevanje trdovratnih ostankov iz porcelana, nerjavečega jekla in plastike.
Detergent vsebuje dodatke, ki dajejo odlične pralne učinke. Natančno doziranje omogoča prihranek na času, vodi in energiji.

Pakiranje:

  • Kanister 5kg

Ključne lastnosti:

  • Odlično razmasti
  • Bogata pena
  • Prijeten vonj
  • pH nevtralno

Prednosti:

  • Učinkovito pri minimalnem doziranju
  • Bleščeče čista posoda
  • Hitro sušenje

Opozorila:

Vsebuje: benzensulfonska kislina, C10-13 alkilni derivati, natrijeve soli; alkoholi, C12-14, etoksilirani <2,5 EO, sulfati, natrijeve soli
Nevarno: H318  Povzroča hude poškodbe oči. EUH208  Vsebuje reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi; parfumi (Limonene), konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Benzoate)

ghs07_w