ČI 220145

Lastnosti in področja uporabe:

Ecodish super ecco je visoko učinkovito sredstvo za profesionalno pomivanje posode, razvito posebej za odstranjevanje trdovratnih ostankov iz porcelana, nerjavečega jekla in plastike. Vsebuje dodatke, ki preprečujejo tvorbo škrobnih oblog in dajejo odlične pralne učinke. Natančno doziranje pomivalnega sredstva ter aktivne sestavine omogočajo prihranek na času, vodi in energiji.

Pakiranje:

  • Kanister 25 kg

Ključne lastnosti:

  • Kombinacija aktivnih sestavin
  • Učinkovito
  • pH alkalno

Prednosti:

  • Odlično očisti posodo
  • Preprečuje tvorbo škrobnih oblog
  • Prihranek časa, vode in energije

Opozorila:

Vsebuje: natrijev hidroksid
Nevarno: H290  Lahko je jedko za kovine. H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260  Ne vdihavati meglice/hlapov. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331  PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: < 5%: fosfonati, EDTA in njene soli

ghs07_w