ČI 220 089

Lastnosti in področja uporabe:

Deofresh white musk je koncentriran osvežilec prostorov, ki hitro in učinkovito odstranjujejo neprijetne vonjave kot so: urin, hrana, telesni vonji, cigaretni dim, itd. Idealen je za uporabo v pisarnah, tolaletnih prostorih, hotelskih sobah, avlah, čakalnicah teh vseh prostorih z velikim pretokom ljudi. Po uporabi prostor ohrani dolgotrajno svežino in prijeten vonj.

Pakiranje:

  • Plastenka 750 ml

Ključne lastnosti:

  • Atomiziran sprej
  • Primeren za vsakodnevno rabo
  • Ne vsebuje potisnega plina

Prednosti:

  • Nizka poraba za dolgotrajni učinek

Opozorila:

Vsebuje: alkilpoliglukozid C10-16 ; isotridekanol etoksiliran, polimer
Nevarno: H318  Povzroča hude poškodbe oči. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P305 + P351 + P310  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, kationske površinsko aktivne snovi; konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), parfumi (Benzyl salicylate, Linalool, Coumarin, Butylphenyl methylpropional, alpha-Isomethyl ionone)

ghs07_w